Allmänna villkor

Standardvillkor & villkor från det norska konsumentverket

När du handlar på mokki.com regleras köpet av följande försäljningsvillkor för konsumentköp av varor över internet. Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen. Dessa lagar ger dig som konsument omistliga rättigheter. Lagarna finns på lovdata.no.

Det betonas att villkoren i detta avtal inte ska tolkas som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna, utan anger parternas, i detta fall mokki.com och dig som kund, viktigaste rättigheter och plikter för handeln. 

Den primära utgångspunkten i dessa försäljningsvillkor har utarbetats och rekommenderats av det norska konsumentverket. Se forbrukertilsynet.no för mer information.

Innehållsförteckning

 1. Avtalet
 2. Parterna
 3. Pris
 4. Ingå avtal
 5. Betalning
 6. Leverans
 7. Risk för produkten
 8. Ångerrätt
 9. Försening och utebliven leverans
  A. Köparens rättigheter och tidsfrist för att rapportera krav
 10. Fel vid varan - köparens rättigheter och reklamationsfrist
 11. Säljarens rättigheter i händelse av köparens försummelse
 12. Garanti
 13. Personutgifter
 14. Konfliktlösning
 15. Tvister och lagar

1 AVTALET

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som lämnas i betallösningen (Klarna, VIPPS, Bambora eller Stripe kortbetalning) och eventuella särskilt överenskomna villkor. Vid eventuell konflikt mellan informationen kommer vad som särskilt avtalats mellan parterna att gälla, så länge det inte strider mot tvingande lagstiftning.

Avtalet kommer även att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan företag och konsumenter. I detta fall MOKKI AS, och du som kund på mokki.com.

2 PARTERNA

Säljaren är MOKKI AS, Tvetenveien 158, 0671 Oslo, kundeservice@mokki.no, NO 986 011 676 moms, och beskrivs i det följande som säljare.

Köparen är den konsument som lägger beställningen på mokki.com och kallas hädanefter köparen.

3 PRIS

Det angivna priset för varan och tjänsterna är det totala priset som köparen måste betala. Detta pris inkluderar alla skatter och extra kostnader. Merkostnader som säljaren innan köpet inte har informerat om ska köparen inte stå för.

4 INGÅ AVTAL

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Avtalet är dock inte bindande om det förekommit skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren, i beställningslösningen i webbutiken eller i köparens beställning. Och motparten insåg eller borde ha insett att ett sådant fel fanns.

5 BETALNING

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen. 

Om köparen använder kreditkort eller betalkort vid betalning kan säljaren reservera köpsumman på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas.

Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen när varan skickas. Betalningsfristen anges på fakturan och är minst 14 dagar från mottagandet.

Köpare under 18 år kan inte betala med en efterföljande faktura.

6 LEVERANS

Leverans sker när köparen, eller dennes representant, tagit över produktet/varan.

Om leveranserbjudandet inte framgår av beställningslösningen ska säljaren leverera varan till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter beställning från kund. Varan ska levereras till köparen om inte annat avtalats mellan parterna.

7 RISKEN FÖR PRODUKTEN

Risken för varan övergår till köparen när denne eller dennes representant har fått varan levererad i enlighet med punkt 6. 

8 ÅNGERRÄTT

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten kan köparen ångra köpet av varan i enlighet med ångerrättslagen. Hos Konsumentrådet hittar du mer information om ångerrätt och rätten att uttagslagstiftning, läs mer här: https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/ 

Köparen måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar från det att tidsfristen börjar löpa. I fristen inkluderas alla kalenderdagar. Om tidsfristen går ut på en lördag, allmän helgdag eller helgdag förlängs fristen till närmaste arbetsdag.

Ångerrätten anses vara uppfylld om anmälan skickas innan tidsfristens utgång. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och anmälan bör därför göras skriftligen (blankett för ångerrätt, e-post eller brev).

Avbokningsperioden börjar löpa:

 • Vid köp av enskilda varor löper ångerfristen från dagen efter att varan/varorna har tagits emot.
 • Om köpet består av flera leveranser löper ångerfristen från dagen efter att den sista leveransen mottagits.

Ångerfristen förlängs till 12 månader efter utgången av den ursprungliga tidsfristen om säljaren inte före avtalets ingående uppger att det finns en ångerrätt och en standardiserad ångerblankett. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och rutiner för att utöva ångerrätten. Om näringsidkaren lämnar informationen under dessa 12 månader, löper ångerfristen fortfarande ut 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen.

Vid användning av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelande om användning av ångerrätten har lämnats. Köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat avtalats eller säljaren har underlåtit att ange att köparen står för returkostnaderna. Säljaren kan inte fastställa en avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten.

Köparen kan testa eller prova varan på ett ansvarsfullt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion utan att ångerrätten förfaller. Om testning eller testning av varan går utöver vad som är försvarligt och nödvändigt kan köparen vara ansvarig för eventuellt reducerat värde på varan.

Säljaren är skyldig att utan onödigt dröjsmål återbetala köpsumman till köparen och senast 14 dagar från det att säljaren underrättats om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalning han erhållit från köparen, eller tills köparen har lämnat in dokumentation om att varan/varorna har returnerats.

9 FÖRSENING OCH UTEBLIVEN LEVERANS – KÖPARENS RÄTTIGHETER OCH DEADLINE FÖR MEDDELANDE AV KRAV

Om säljaren inte levererar varan/varorna eller levererar den/de för sent i enlighet med avtal mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, ska köparen få enligt reglerna i kapittel 5 i konsumentköplagen innehålla köpsumman, kräva fullgörande, säga upp avtalet och/eller kräva ersättning av säljaren.

Vid anspråk på försummelser bör underrättelsen av bevisskäl vara skriftlig (t.ex. e-post).

Uppfyllelse

Köparen kan behålla köpet och kräva att säljaren fullgörs. Köparen kan dock inte kräva fullgörelse om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det står i väsentlig oproportion till köparens intresse av att säljaren fullgör. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid kan köparen ändå kräva fullgörande. Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han väntar oskäligt länge med att föra fram kravet. 

Avbokning

Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället ska köparen uppmuntra säljaren att leverera inom en rimlig ytterligare tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggsfristen kan köparen häva köpet. Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans till avtalad tidpunkt var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstiden är avgörande. 

Om varan/varorna levereras efter den av konsumenten uppgivna tilläggsfristen eller efter den leveranstidpunkt som varit avgörande för avtalets ingående, ska hävningsanspråket göras inom skälig tid efter att köparen fick kännedom om leveransen. 

Ersättning

Köparen kan kräva ersättning för en mindre förlust till följd av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren styrker att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte rimligen hade kunnat beaktas vid avtalets ingående, undvikas eller övervinna följande. 

10 FEL VID VAROR – KÖPARENS RÄTTIGHETER OCH REKLAMATIONSFRIST

Om det föreligger ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter att den upptäckts eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han kommer att åberopa felet. Köparen har alltid klagat i tid om det sker inom 2 månader från att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om produkten eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år är reklamationstiden fem år.

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida får köparen enligt reglerna i konsumentköplagen kapittel 6 innehålla köpeskillingen, välja rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva hävning av avtalet och/eller kräva ersättning från säljaren.

Klagomål till säljaren ska göras skriftligen.

Rättelse eller omleverans

Köparen kan välja mellan att hävda defekten eller kräva leverans av liknande vara. Säljaren kan trots detta motsätta sig köparens anspråk om kravets genomförande är omöjligt eller säljaren orsakar oskäliga kostnader. Rättelse eller omleverans ska ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

Prissänkning

Köparen kan kräva lämplig prisavdrag om varan inte korrigeras eller returneras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt avtalsskick. Om det finns särskilda skäl för det kan prisavdraget istället sättas lika med felets betydelse för köparen.

Avbokning

Om varan inte har reparerats eller returnerats kan köparen även häva köpet när defekten inte är obetydlig.

11 SÄLJARENS RÄTTIGHETER I HÄNDELSE AV KÖPARENS FÖRSUMMELSE

Om köparen inte betalar, eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller villkor från säljarens sida, kan säljaren enligt reglerna i konsumentköpslagens kapittel 9 beroende på omständigheterna undanhålla föremålet samt kräva ersättning från köparen. Säljaren kommer även att kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för ej uthämtade varor, beroende på omständigheterna. 

Uppfyllelse

Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge med att föra fram kravet.

Avbokning

Säljaren kan säga upp avtalet om det föreligger en väsentlig försummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan fortfarande inte ångra sig om hela köpeskillingen är betald. Om säljaren sätter en rimlig ytterligare tidsfrist för fullgörande och köparen inte betalar inom denna tidsfrist, kan säljaren häva köpet.

Ränta på försenad betalning / inkassoavgift

Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva dröjsmålsränta på köpeskillingen enligt dröjsmålsräntelagen. Vid utebliven betalning kommer krankravet, efter förhandsbesked, att skickas till hämtning. Köparen kan då hållas ansvarig för avgifter enligt inkassolagen.

Avgift för ej uthämtade icke förskottsbetalda varor

Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren ta ut en avgift från köparen. Avgiften ska maximalt täcka säljarens faktiska utgifter för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år.

12 GARANTI

Garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver dem som köparen redan har enligt tvingande lagstiftning. En garanti innebär således inte några inskränkningar i köparens reklamationsrätt och anspråk i händelse av förseningar eller defekter enligt punkterna 9 och 10. 

13 PERSONUPPGIFTER

Ansvarig för behandlingen av insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat får säljaren enligt personuppgiftslagen endast samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren att genomföra avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall. 

14 KONFLIKTLÖSNING

Klagomål riktas till säljaren inom skälig tid, jfr. 9 och 10 §§. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta Konsumentrådet för medling.

15 TVISTER OCH LAGAR

Norsk lag ska gälla för alla köp som görs under dessa villkor. Tvister om köp enligt dessa villkor ska handläggas exklusivt av norsk domstol.

Kontaktinformation

Om du har frågor om våra försäljningsvillkor, vänligen kontakta oss på kundeservice@mokki.no